ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Цел и процедура относно обработване на лични данни 

Предоставените от Вас лични данни („Данни“) ще бъдат обработвани за следните цели:
а) изпълнение на договори за доставка (продажба) на продукти и/или услуги, сключени с Вас или Вашата компания;
б) управление на бизнес взаимоотношенията с Вас или Вашата компания, вкл. извършване на гаранционни услуги, обработка на плащания, счетоводство, одит, фактуриране и събиране на вземания и други съпътстващи услуги;
в) проучвания относно удовлетвореността на клиентите („Удовлетвореност на клиентите“), свързани с качеството на стоките и услугите, в съответствие със законния интерес на Дружеството;
г) с Вашето изрично съгласие – изпращане на търговски съобщения/реклами относно продукти/услуги на Дружеството или извършване на пазарни проучвания („Маркетинг“).

Данните се събират и обработват въз основа на договора и законния интерес на Дружеството по отношение на обработката съгласно букви а), б) и в), както и въз основа на Вашето съгласие относно маркетинговите цели, описани в буква г). Моля, имайте предвид, че ако сте дали съгласието си, можете да го оттеглите по всяко време.

Данните могат да бъдат обработвани както на хартиен носител, така и по автоматизиран или електронен път, включително посредством пощенски или електронен адрес, телефон (напр. автоматизирани телефонни обаждания, SMS, MMS), факс и всякакви други средства (напр. уебсайтове, мобилни приложения).

  1. Последствия от непредоставяне на Данни

Предоставянето на Данни не е задължително. Отказът от предоставяне на Данни, които са необходими за извършване на продажба или предоставяне на услуга или продукт може да възпрепятства извършването/предоставянето им или да доведе до недостатъчно качествено изпълнение.

  1. Данни, прехвърляни на производителя

В процеса на нашата дейност Данните могат да бъдат споделяни и предоставяни на Iveco S.p.A. и дъщерните дружества и филиалите на Iveco Group и смесените компании, в които Iveco Group има пряко или косвено участие (вж. списъка в „Доклада за годишните финансови отчети“, публикуван на уебсайта ivecogroup.com), както и на оторизирани сервизни центрове, доставчици на услуги, разположени на територията на Европейски съюз и извън него, които са задължени по конкретен договор и могат да ги използват единствено за посочените по-долу цели:

а) изпълнение на задължения по отношение на гаранцията и безопасността на продукта; извършване на съпътстващи услуги, вкл. посредством мрежата от оторизирани сервизни центрове; отговор и удовлетворяване на запитвания от клиенти; изпращане на съобщения от техническо или организационно естество; провеждане на проучвания, насочени към подобряване качеството на предоставяните услуги в рамките на закононния интерес на производителя;
в) при наличието на Вашето изрично съгласие, предоставяне на данни на дъщерни и свързани дружества от Iveco Group и смесени компании, в които Iveco Group има пряко или косвено участие, с цел изпращане на търговски съобщения, както и с цел реклама на предлаганите от тях продукти и услуги („Маркетинг на трета страна“).

  1. Други получатели на Данни

Данни могат да бъдат предоставени на трети страни за изпълнение на горепосочените цели, за спазване на нормативни разпоредби, за изпълнение на разпореждания на държавни органи или за упражняване на права на Дружеството спрямо съдебни органи.

  1. Прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

В рамките на договорните си отношения Дружеството може да прихвърля Данни в държави извън територията на ЕИП, вкл. да ги съхранява в бази данни, управлявани от лица, действащи от името на Дружеството. Управлението на базите данни и обработката на Данни са свързани с целите на обработка и се извършват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните.

В случай, че данните се прехвърлят извън територията на ЕИП, Дружеството ще прилага всички подходящи договорни мерки, за да гарантира адекватна защита на данните, включително – наред с другото – споразумения, основани на стандартните договорни клаузи, приети от Комисията на ЕС.

  1. Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни е „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище в гр. София, район Люлин, бул. Околовръстен път № 757, e-mail: boyadzhiev@bulauto.com.

  1. Съхранение на данни

Дружеството съхранява данните в своите системи и архиви толкова дълго, колкото е необходимо за осъществяване на определените по-горе цели, вземайки предвид, когато е приложимо, законовите и договорните изисквания.

Дружеството може да продължи да съхранява Данни за по-дълъг период от време, ако това е необходимо за защита на неговите интереси, свързани с потенциална отговорност във връзка с предоставянето на услуги или продукти.

Данните, обработвани за целите на маркетинга и профилирането, ще се съхраняват до оттегляне на съгласието Ви и във всички случаи в съответствие с гореспоменатия принцип и дадените от съответните органи по защита на личните данни насоки в това отношение.

  1. Вашите права

Във връзка с обработването на Ваши лични данни, Вие имате най-малко следните права:
– право на достъп означава правото да получите информация от Дружеството дали Вашите данни се обработват и, когато е приложимо, да получите достъп до тях;
– право на корекция и право на изтриване означава правото да се изиска корекция на неточни и/или непълни данни, както и изтриване на данни, когато искането е законосъобразно;
– право на ограничаване на обработването означава правото да се поиска спиране на обработването, когато искането е законосъобразно;
– право на преносимост на данните означава правото на получаване на данни в структуриран формат, който може да бъде използван по обичайния начин и да бъде четлив, както и правото на прехвърляне на данни към други администратори;
– право на възражение означава правото на възражение срещу обработката на Данни, когато искането е законосъобразно, включително когато Данните се обработват за целите на маркетинга или създаването на профили, ако е приложимо;
– право на подаване на жалба означава правото да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (българския  надзорен орган по защита на лични данни) в случай на незаконно обработване на данни.

Можете да упражните горепосочените права, като изпратите писмо до горепосочените адреси.

o Прочетох настоящия документ и давам съгласието си за целите и процедурите, описани по-долу:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ – обработването на лични данни от „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД, на хартиен носител, с автоматизирани или електронни средства, включително посредством пощенски адрес или електронна поща, телефон (напр. телефонни обаждания, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (напр. уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и реклама на продукти и услуги, както е описано по-горе в т. 1, буква г) от настоящия документ:

o Съгласен съм                                                               o Не съм съгласен

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ – предоставянето на лични данни на филиали и дъщерни дружества на Iveco Group и смесени компании, в които Iveco Group има пряко или косвено участие, за да бъдат обработвани от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и с цел реклама на предлаганите от тях продукти и услуги, както е описано подробно по-горе в т. 3, буква б) от настоящия документ.

 o Съгласен съм                                                               o Не съм съгласен

Име и фамилия: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата и подпис: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата на публикуване: 18.12.2023